Kancelaria Notarialna Karolina Stolińska-Kowalczyk

 

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych

(poniższe wyliczenie ma charakter przykładowy – w zależności od stanu faktycznego i prawnego może istnieć konieczność złożenia również innych dokumentów wskazanych)

TESTAMENT

 • dane osobowe testatora,
 • dane osobowe osoby lub osób powołanych do spadku,
 • w razie wydziedziczenia osoby z kręgu uprawnionych do zachowku – dane osobowe wydziedziczanego,
 • w razie ustanawiania zapisu – opis przedmiotu zapisu.

PRZYJĘCIE / ODRZUCENIE SPADKU

 • dane osobowe osoby przyjmującej / odrzucającej spadek,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (jeżeli nie zostały złożone oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku i nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku, niezbędne są 2 odpisy),
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia/ małżeństwa/ zgonu spadkobierców,
 • nr PESEL spadkodawcy,
 • dane osobowe spadkobierców,
 • jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery ksiąg wieczystych.

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 • odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc),
 • wypis z rejestru gruntów (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • wypis z kartoteki budynków,
 • informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź o braku takiego planu (w wypadku braku planu dopuszczalne jest złożenie ważnej decyzji o warunkach zabudowy),
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis nieruchomości i budynków na niej posadowionych,
 • dane osobowe stron umowy,
 • jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 • odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis lokalu,
 • dane osobowe stron umowy,
 • jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / nr z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO

 • jeżeli jest prowadzona księga wieczysta - odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni, przy zakładaniu księgi wieczystej również zaświadczenie na jakich działkach połozony jest budynek (blok),
 • podstawa nabycia (np. przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis lokalu,
 • dane osobowe stron umowy,
 • jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – nr  KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

PEŁNOMOCNICTWA

 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika,
 • zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),
 • w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.).

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

 • dane osobowe małżonków / narzeczonych,
 • jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • jeżeli umowa jest zawierana przed zawarciem małżeństwa – data planowanego ślubu.