Kancelaria Notarialna Karolina Stolińska-Kowalczyk

 

Wynagrodzenie notariusza

Notariusz udziela bezpłatnej informacji odnośnie dokonywanych czynności notarialnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 237) wynagrodzenie notariusza liczone jest od wartości przedmiotu umowy tj.

1) do 3.000 zł - 100 zł
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

W wielu przypadkach notariusz pobiera połowę stawki przewidzianej powyżej, m.in. przy umowach: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Za sporządzenie testamentu notariusz pobiera opłatę w wysokości 50 zł; testamentu zawierającego dodatkowo zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;  testament zawierający zapis windykacyjny  to koszt 200 zł; odwołanie testamentu - 30 zł.

Koszt oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Sporządzenie protokołu  i aktu poświadczenia dziedziczenia to koszt 150 zł.

Za sporządzenie pełnomocnictwa opłata notarialna wynosi w przypadku pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł.

W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej, notariusz pobiera taksę w wysokości 400 zł.

Taksa za sporządzenie protokołu:

  • zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 750 zł.
  • walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł.

 

Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% podatku VAT oraz koszty wypisów aktów notarialnych.

 

Szczegółowe opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 237).

 

Notariusz jako płatnik na podstawie przepisów prawa pobiera podatek od spadków i darowizn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 roku, nr 93, poz. 768 t.j.) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 t.j.)

 

Notariusz pobiera od stron czynności opłatę sądową. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłaty sądowej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 ze zm.)