Kancelaria Notarialna Karolina Stolińska-Kowalczyk

 

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Zgodnie z artykułem 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 z 2008 roku, poz. 1158 ze zm.), notariusz:

 

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, paiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.